سه‌شنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۹

من؟! خب... آآآره... قبول دارم

مهملاتي هستند كه به ناچار بايد آنها را محترم شمرد زيرا كه مستقيما با مقدسات مردم در ارتباطند.

(ولتر)