شنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۹

با پرچم سفيد...

بي لشگريم، حوصله ي شرح قصه نيست
فرمانبريم،
حوصله ي شرح قصه نيست
با پرچم سفيد به پيكار ميرويم
ما كمتريم!... حوصله ي شرح قصه نيست...


فاضل نظري

هیچ نظری موجود نیست: