یکشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۹

دوره ي سراب ها...

اگه سراب ديديد ، تظاهر كنيد كه ازش آب ميخوريد و سيراب رد ميشيد.
نزاريد به دروغش افتخار كنه.